Med anledning till det ringa antalet medlemmar samt diskussioner om huruvida stadgarna i AIK IF samt AIK:s huvudförening är kompatibla, på det tidigare årsmötet (30 augusti), så har sittande IF styrelse begärt att ett extra möte ska hållas för val av en ny styrelse samt en stadgeändring. Det är väsentligt att styrelserna inom AIK IF samt AIK Ishockey AB har en bred förankring och ett förtroende hos medlemmar och aktieägare.

Tid: den 8 oktober, kl. 18.30
Plats: Radisson Blu Royal Park Hotels, Frösundaviks Alle 15, Solna

Dagordning för AIK Ishockeyförenings extra möte nedan:

1. Mötets öppnande

2. Justering av röstlängd

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Val av
a) ordförande
b) sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet

6. Förslag på stadgeändring gällande §5 inbetalning av årsavgift.

7. Val av
a) ordförande i styrelsen för en tid av ett år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år
d) tre till fem ledamöter till valberedningen (varav en till ordförande) för en tid av ett år

8. Övriga frågor

9. Mötets avslutande