STADGAR

Föreningens namn är SMOKINGLIRARNA.

ÄNDAMÅL

Smokinglirarna är en oberoende ideell förening som har till uppgift att stödja AIK i med och motgång. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Smokinglirarnas huvudsyften är:
a) Att tillsammans med AIK skapa stämning på samtliga läktare som båda föreningarna har glädje och nytta utav. Att medverka till att folk vill gå på de idrotter som AIK utövar.
b) Att underlätta för supportrarna att se AIK spela oavsett var matchen spelas.
c) Anordna aktiviteter för medlemmarna även utanför matchdagar.
d) Att vara föredöme för andra, visa att man kan stötta ”sitt” lag utan inslag av våld, uppvigling, rasism och förargelseväckande beteende. Om en person trots allt utför dessa handlingar utesluts personen i fråga med omedelbar verkan.

HEMORT

Föreningen har sin hemort i Stockholm.

MEDLEMSKAP

§1 Medlemskap i Smokinglirarna erhålls efter att personen i fråga skriftligen försäkrar att han/hon accepterar och respekterar gällande stadgar. Medlem intages i föreningen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift. Avgiften fastställts av Årsmötet.

§2 Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta Smokinglirarnas intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.

§3 Medlem, som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Smokinglirarna. Medlem, som ej betalat årsavgift under ett år, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§4 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till Smokinglirarna, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

MEDLEM

§5 Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna; har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter; skall följa föreningens stadgar samt beslut, som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

STYRELSEN

§6 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen att tillse att för föreningen bindande regler iakttas; verkställa av Årsmötet fattade beslut; planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; ansvara för och förvalta föreningens medel; och förbereda Årsmötet.

§7 Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter och suppleanter vars antal bestäms efter behov.

§8 Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant som styrelseledamot för tiden till och med nästföljande Årsmöte.

§9 Föreningen tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av en eller flera styrelseledamöter gemensamt.

§10 Styrelsen sammanträder, när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. I ledamots frånvaro inträder suppleanterna i dennes ställe. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§11 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder, träder vice ordförande in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna för styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M.M

§12 Verksamhetsåret och räkenskapsåret är kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

MÖTEN

Ordinarie möten

§13 Med föreningen hålls Årsmöte en gång årligen. Styrelsen bestämmer tid och plats för möte. Kallelse, jämte handlingar till årsmötet, läggs ut på hemsidan senast två veckor före möte. Dagordning för årsmötet och årsberättelse delas också ut på mötet.

§14 Medlem, som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till föreningen, har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan.

§15 Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

§16 Vid Årsmötet förekommer följande ärenden: Årsmötets dagordning skall innehålla; verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balans- och resultaträkning, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, val av ny styrelse (specifikt ordförande, kassör samt övriga ledamöter), och val av revisorer. Medlemmar äger rätt att inkomma med motioner till årsmötet, vilka skall vara styrelsen tillhanda minst 14 dagar före mötet så att de kan inkluderas i kallelsen.

Extra möte

§17 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

§18 Beslut fattas efter omröstning (votering), om sådan begärs. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om medlem så begär. Vid lika röstantal har ordförande utlagssröst.

STADGEFRÅGOR M.M.

§19 Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Smokinglirarna skall upplösas då 9/10 av klubbens medlemmar därom är ense.

§20 I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

§21 Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.